• 1ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης στο 16th European Students' Conference, Berlin, Germany, October 19-23 2005, για την ανακοίνωση των: Ntoulia Aik, Anthopoulou A, Siomou E, Panagiotopoulou S, Sotiriadis A, Papadopoulou F. "Diagnostic evaluation of vesicoureteral reflux in children: comparison between voiding urosonography and fluoroscopic voiding cysteourethrography". Σιώμου Αικατερίνη
  • 1ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης στο 13th European Symposium of Urogenital Radiology (ESUR), Cairo, Egypt, September 8-11 2006, για την ανακοίνωση των: Anthopoulou A, Papadopoulou F, Fotopoulos A, Siomou E, Bokhrhli JAl, Katsios O, Tsampouri S, Efremidis SC. "What is the clinical importance of reflux missed on fluoroscopic voiding cysteourethrography and demonstrated only by contrast-enhanced voiding urosonography?" . Σιώμου Αικατερίνη
  • Βραβείο ενδιαφέρουσας παρουσίασης. Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries. Surgical repair in the Adulthood. Fotios A. Mitropoulos, Meletios Kanakis, Αntonios P Vlahos, Paraskevi Lathridou, George Tsaoussis, John A. Goudevenos. Society of Thoracic Surgeons 42nd Annual Meeting, 2006. Βλάχος Αντώνιος
  • Cerebral infarction or stroke in the newborn infant. Lecture in XII Mediterranean Meeting of Child Neurology, Durres (Albania), September 14-16, 2006. Τζούφη Μερόπη
  • Βραβείο καλύτερων ανακοινώσεων στο 14th Congress of the International Pediatrics Nephrology Association (IPNA), Budapest, Hungary, August 31-September 4 2007, για την ανακοίνωση των: Siomou E, Serbis A, Salakos Ch, Papadopoulou F, Kritikou E, Siamopoulou A. "Silent stenosing ureteritis in Henoch-Schönlein Purpura with critical outcome for the affected kidney". Pediatr Nephrol 2007; 22: 1613. Σιώμου Αικατερίνη
  • Επιλογή ως ομιλητής στο Early Cardiovascular Risk Assessment in Patients with Juvenile Idiopathic Αrthritis. 15TH Paediatric Rheumatology European Society Congress PReS 2008. Βλάχος Αντώνιος
  • Πρώτο βραβείοκαλύτερης επιστημονικής εργασίας σε παγκόσμιο συνέδριο για την εργασία «De novo and familial myelodysplastic syndromes in the Greek Paediatric Registry. Clinical course and correlation with congenital disorders other than marrow failure». May 9, 2009. 10th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes Patras, Greece. Μάκης Αλέξανδρος
  • Συντονιστής (co-ordinator) της καταγραφής των περιπτώσεων άτυπου (μη σχετιζόμενου με διάρροια) αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου που διαγνώστηκαν την περίοδο Ιούλιος 2009-Δεκέμβριος 2010 στον Ελληνικό Παιδιατρικό Πληθυσμό, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση (audit) των κατευθυντήριων οδηγιών του European Paediatric Research Group for HUS (Pediatr Nephrol 2009; 24:687-696), για τη διερεύνηση και αρχική αντιμετώπιση του άτυπου αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου. Σιώμου Αικατερίνη
  • Interferon treatment in childhood and /or juvenile multiple sclerosis (MS): the Greek experience. Lecture in 16th Mediterranean Meeting of Child Neurology, Mykonos Island, Greece, 23-26 September 2010. Τζούφη Μερόπη
  • Cerebral Palsy in children. Etiology-Clinical presentation. Lecture in 1st Conference on Orthopaedic Rehabilitation with International Participation, October 27, 2010, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece. Τζούφη Μερόπη